AUTODYN matsum_v6.1_Review(cm-g-us).html

2022-11-22 1.91MB

lsdyna材料参数


AUTODYN Version 6.1
Materials in model (click for shortcut)
24DNIJJ1 Lee-Tarver ADIPRENE Shock AIR ¿ÕÆøIdealGas AL 1100-O L5-1¹¤Òµ´¿ÂÁ AL 2024 LY9/12Ó²ÂÁ AL 2024-T4 LY9/12Ó²ÂÁ
AL 6061-T6 LD30¶ÐÂÁ AL 7039 ÂÁ£¿ AL 7075-T6 LC9³¬Ó²ÂÁ AL 921-T ÂÁ£¿ AL-2024-T3 LY9/12Ó²ÂÁ AL2024T351 LY9/12Ó²ÂÁ
AL203-99.5 Ñõ»¯ÂÁ AL203-99.7 Ñõ»¯ÂÁ AL2O3 CERA Ñõ»¯ÂÁ£¬ÌÕ´É AL5083H116 LF4·ÀÐâÂÁ AL6061-T6 LD30¶ÐÂÁ ALUMINIUM ÂÁ
ALUMINUM ÂÁ ANB3066JJ1 Lee-Tarver ANFO JWL ANTIMONY Ìà Al/AP HE JWL BARIUM ±µ
BE (S200) îë BERYLLIUM îë BISMUTH îé BORON EPXY Åð»·ÑõÊ÷Ö¬ BORON-AL ÅðÂÁºÏ½ð BORONCARBI ̼»¯Åð
BRASS »ÆÍ­ BTF JWL C4 JWL CADMIUM ïÓ CALCIUM ¸Æ CART BRASS Íâ°ü¸²»ÆÍ­
CHROMIUM ¸õ CL20JJ1 Lee-Tarver COBALT îÜ COMP A-3 JWL COMP B ¾ÛºÚ/JHLÕ¨Ò©JWL COMPBJJ1 Lee-Tarver
COMPBJJ2 Lee-Tarver COMPBJJ3 Lee-Tarver COMPBSJ1 Lee-Tarver CONC-35MPA Ë®Äà»ìÄýÍÁ CONC140MPA ¸ßÇ¿¶È»ìÄýÍÁ CONCRETE-L ƶ»ìÄýÍÁ
COPPER Í­ COPPER Í­ CU OFHC ÎÞÑõ¸ßµ¼µçÐÔÍ­ CU-OFHC ÎÞÑõ¸ßµ¼µçÐÔÍ­ CYCLOTOL Èü¿ËÂåÍлìºÏÕ¨Ò©JWL DIPAM JWL
DU-.75TI ƶÓË0.75îÑ EL-506A JWL EL-506C JWL EPOXY RES »·ÑõÊ÷Ö¬ EPOXY RES2 »·ÑõÊ÷Ö¬ EXPLOS. D JWL
FEFO JWL FLOATGLASB ¸¡·¨²£Á§ FLOATGLASS ¸¡·¨²£Á§ GERMANIUM Õà GLASS-EPXY »·Ñõ²£Á§ GOLD »Æ½ð
GOLD 5% CU ½ðÍ­ºÏ½ð GR RUB EPX Puff GR-AL Puff GR-MG Puff GRAPH BMI Puff GRAPH EPXY Puff
GRAPH POLY Puff H-6 JWL H6JJ1 Lee-Tarver H6SJ1 Lee-Tarver HAFNIUM îþ HAFNIUM-2

AUTODYN matsum_v6.1_Review(cm-g-us).html的评论0条

  暂无评论
  影响力
  粉丝
  内容
  获赞
  收藏